food, japanese food, nabe, pork and spinach

Pork & spinach Shabushabu dinner